(گروه تولیدی آفاق مشرق زمین همگام با تولید و توزیع تجهیزات آبیاری تحت فشار ، اقدام به ارائه انواع  نهاده های کشاورزی  با نام   (اگری پاور)  نموده است .****************  محصول جدید گروه تولیدی آفاق مشرق زمین (تولید انواع شیرآلات مخصوص آبیاری قطره ای     <

معيارهاي انتخاب سيستمهاي آبياري تحت فشار


معيارهاي انتخاب سيستمهاي آبياري تحت فشار(باراني و قطره اي) لزوم مطالعه تناسب کیفی اراضی

در انتخاب سيستمهاي مختلف آبياري تحت فشارعوامل مختلفي از قبيل شرايط آب و هوايي، خاك، آب ، مسائل اجتماعي، نوع مالكيتها و شكل و اندازه مزارع، نيروي كارگري مورد نياز، دخيل مي باشند. امروزه آبياري باراني براي بيشتر گياهان وتقريباً تمام خاكهاي قابل آبياري مناسب مي باشد، زيرا تنوع تجهيزات آبياري باراني در بازار و كنترل موثر آن در پخش آب موجب شده كه اين سيستم در بيشتر پستي و بلندي ها مفيد واقع شود و محدوديت آن منحصر به ميزان توانايي استفاده و مسائل اقتصادي مي باشد.

در خصوص كاربرد سيستمهاي آبياري قطره اي نيز كه بعنوان يك روش مدرن آبياري مطرح مي باشند محدوديتهايي در خصوص كيفيت آب، تجمع نمك در سطح خاك و محدوديتهاي فني- اقتصادي وجود دارد.

در طرح شبكه هاي آبياري تحت فشار علاوه بر ملاحظات فني و اجتماعي، شرايط آب و هوا و خاك براي منطقه طرح لزوم بررسي و انجام مطالعات تناسب كيفي اراضي كه ميزان مناسب بودن اراضي رابراي نوع معيني از كاربري مشخص مي كند بيش از پيش احساس مي گردد. در اين طرح ها تعيين و جانمايي سيستم هاي مختلف آبياري تحت فشار اعم از سيستمهاي آبياري باراني و قطره اي ضرورت داشته كه انجام مطالعات مذكور كمك شاياني به اين امر مي نمايد.

اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي بخصوص روشهاي آبياري تحت فشار در هر منطقه مستلزم شناسايي و مطالعه دقيق از وضعيت كليه پارامترهاي مربوطه و اثرگذار از قبيل پارامترهاي فيزيكي و غيرفيزيكي است تا پس از تجزيه و تحليل آنها نسبت به طراحي و اجراي پروژه در منطقه اقدام نمود.

بخشي از اين اطلاعات شامل اطلاعاتي است در مورد وضعيت اجتماعي و اق تصادي ، بازار فروش، روش مديريت، علايق و رغبت زارعين، تجارب محلي و ساير مواردي كه مي توانند امكان توسعه انواع مختلف روشهاي تحت فشار را براي منطقه بخصوص با محدوديت مواجه سازد.  بديهي است جمع آوري اين اطلاعات مي تواند موانع و محدوديت هاي موجود را شناسايي كرده و به طراح در انتخاب روش آبياري مناسب كمك نمايد.

بخشي ديگر، اطلاعات فيزيكي است كه عمدتا بعنوان پارامترهاي مورد نياز طراحي سيستم شناخته مي شوند و طراحي سيستم برپايه آنها استوار است. اين اطلاعات شامل موارد زير است:

اطلاعات مربوط به منابع آب و خاك

اطلاعات مربوط به شرايط آب و هوايي و اقليم منطقه طرح

اطلاعات مربوط به گياه

اطلاعات مربوط به روشهاي مختلف آبياري

قبل از پرداختن به موضوع لزوم مطالعات تناسب كيفي اراضي براي سيستمهاي مختلف آبياري تحت فشار ، مزاياي اين سيستمها نسبت به روشهاي سطحي از نظر وضعيت اراضي و مشخصات خاكها به شرح ذیل می باشد :

- در اراضي پرشيب و با عوارض توپوگرافي زياد از ايجاد رواناب سطحي و فرسايش خاك كه از معايب آبياري سطحي در اين اراضي محسوب مي شوند مي توان بنحو مؤثري جلوگيري كرد.

- با استفاده از روش هاي تحت فشار ميتوان اراضي يا خاكهایي با  بافتها و  خصوصيات مختلف و يا بصورت لايه لايه و مطبق را بنحو صحيحي آبياري كرد.

- اراضي با عمق خاك محدود كه قابل تسطيح نيستند را ميتوان بدون تسطيح آبياري نمود.

- در خاكهاي كم عمق و يا براي برخي محصولات با عمق ريشه كم و نيز در آبياريهاي اوليه كه آبياري بايد با عمق كم و در كوتاه مدت انجام شود روشهاي آبياري سطحي راندمان مطلوبي نداشته ولي آبياري باراني را مي توان با راندمان خوبي بكار برد. امكان سازگاري با انواع خاكها و نتيجه گيري مطلوب تر در خاكهاي سبك و سنگين نسبت به ساير روشها دارند. امكان سازگاري با هر نوع آرايش قطعه زراعي و نحوه استقرار گياه ( آبياري قطره اي) وجود دارد.
در طرح هاي توسعه منابع آب، در بسياري از موارد لازم است كه محدوده آبياري تحت فشار اعم از آبياري باراني و قطره اي بطور مجزا تعيين گردد. در اين موارد بر اساس ملاحظات فنی، نحوه تامين آب، تعيين فشارمورد نياز سيستم با توجه به دامنه متفاوت فشار براي انواع سيستمها، وضعيت توپوگرافي اراضي، ... محدوده اراضي مشخص مي گردد. اما يكي از مسائلي كه ممكن است پس از اجرا پديد آيد آن است كه سيستم انتخابي براي آبياري اراضي، مورد توافق زارعي كه سيستم آبياري براي آن طراحي گرديده است نباشد. لذا در صورت نبودن اين توافق، يا بايستي طراحي مطابق با قطعات زراعين و سيستم مورد نظر آنها انجام گردد (كه گاهي اينكار بخصوص در اراضي خرده مالكي اقتصادي نمي باشد)  و يا يك مديريت متمركز جهت بهره برداري از سيستمها ايجاد گردد، بطوري كه زارعين محدوده طرح هيچگونه دخالت مستقيمي در آبياري قطعه خود نداشته و تابع آن مديريت باشند. از آنجا كه دسترسي به آب و تامين آن در حيطه مالكيت عمومي قرار داشته و از توليت مشخصي برخوردار است دستيابي به سازمان مورد نظر جهت بهره برداري در شرايط طرح با سهولت بيشتري ميسر است ولي در خصوص اراضي بلحاظ مواجهه با مالكيت خصوصي دستيابي به توافق هاي مورد نظر به زمان طولاني تري نيا ز دارد .در بسياري از موارد بخاطر خرده مالكي اراضي ، زارع با نوع سيستم آبياري تحت فشار اعم از آبياري قطره اي يا باراني توافق نمي نمايد. بعنوان نمونه زارع براي تامين علوفه دام هاي خود بيشتر تمايل به سيستم آبياري باراني دارد تا آبياري قطره اي. در چنين موادي علاو ه بر در نظر گرفتن ملاحظات فني سيستم، نياز به مطالعات جامع تري در كاربري اراضي احساس مي گردد كه لازم است تناسب كيفي اراضي از ديدگاه سيستمهاي مختلف آبياري تحت فشار اعم از باراني و قطره اي مورد مطالعه قرارگيرد.
راهنماي شناسايي خاك و طبقه بندي اراضي براي آبيار ي در سال 1954 توسط بنگاه مستقل آبياري با تهيه و تنظيم گرديد .نشريه فني 205 موسسه تحقيقات (FAO) همكاري كارشناسان سازمان خواروبار جهاني خاك در ايران در حال حاضر به عنوان سند و ملاك طبقه بندي اراضي براي آبياري ثقلي محسوب مي شود. تاكنون حدود 22 ميليون هكتار از عرصه هاي دشتي كشور با مقياسها و دقت هاي مختلف (اجمالي، نيمه تفصيلي و تفصيلي دقيق) بر اين اساس مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.
اين طبقه بندي استاندارد در اصل براي نباتات زراعي يك ساله و نباتات صنعتي تحت سيستم آبياري سطحي وضع شده است.  از اين طبقه بندي  نمي توان براي ارزيابي چگونگي مناسب بودن اراضي جهت نباتات زراعي خاص چون برنج، چاي، سبزيجات و درختان ميوه كه توليد آنها مستلزم دارا بودن شرايط خاص اراضي و يا به روشهاي مديريت ويژه اي نيازمندند و يا نباتاتي كه بطور قاطع سوددهي كاملا متفاوتي از ساير نباتات زراعي يكساله آبي رايج دارند، استفاده نمود. هر چند در طبقه بندي براي آن دسته از اراضي كه فقط تحت چنين ولي درجات مختلف مناسب بودن (IV) شرايطي مناسب آبياري مي باشند جائي پيش بيني شده است كلاس اراضي جهت چنين شرايط ويژه اي از هم تفكيك نگرديده و ساير كلاسها نيز مي تواند براي نباتات زراعي خاص (مثل برنج، سبزيجات و درختان ميوه) و يا تحت چنين شرايط ويژه اي مناسب باشند. در مطالعات امكان سنجي توسعه آبياري تحت فشار ضروري است تا تغييراتي در معيارهاي طبقه بندي و درجه تناسب اراضي ايجاد گردد تا بتوان از نتايج مطالعات انجام شده قبلی براي تعيين تناسب اراضي براي آبياري تحت فشار بهره گرفت .جهت استفاده بهتر از منابع آب و خاك و با توجه به مشاهدات صحرايي و اطلاعات ثبت شده از مطالعات خاكشناسي و نتايج تجزيه هاي فيزيكي و شيميايي و نفوذپذيري سطحي خاكهاي مختلف و بررسي محدوديتهايي از قبيل شوري و قلياييت، سنگ و تخته سنگ و سنگدانه در سطح و عمق خاك، گچ و آهك در متن خاك، بافت، شيب و پستي و بلندي، فرسايش و ساختمان و مواد آلي و در نظر گرفتن سطح آب زيرزميني بعنوان موارد موثر بر طبقه بندي اراضي مي بايست مورد مطالعه قرارگيرد.

بطور اختصار برخي از تفاوتها براي سيستمهاي آبياري تحت فشار نسبت به آبياري سطحي به شرح ذیل می باشد :
 
1- بافت خاك و قابليت نفوذ آب در خاك

از نظر قابليت نفوذ آب در خاك كاربرد سيستمهاي آبياري تحت فشار نسبت به آبياري سطحي دامنه وسيعتري را تحت پوشش قرار مي دهند. لذا درجات و محدوديت عوامل م وثر در نفوذ آب براي آبياري سطحي و تحت فشار متفاوت است.

2-سنگ و سنگريزه در خاك

حدود و ميزان سنگريزه در سطح خاك در انتخاب نوع نباتات شامل گياهان زراعي و باغي متفاوت مي باشد لذا با تعيين شيوه آبياري مناسب از جمله روش آبياري قطره اي و باراني مي توان از توان زراعي اين قبيل اراضي استفاده نمود.

3- شوري و قليائيت ، آهك و گچ

تناسب كيفي اراضي از نظر شوري و قلياییت، آهك و گچ براي گياهان باغي و زراعي براي سيستمهاي آبياري تحت فشار نياز به بررسي بيشتري دارد.

5- پستي و بلندي

از مزاياي سيستمهاي آبياري تحت فشار كاربري در اراضي پرشيب و با عوارض توپوگرافي زياد است كه نسبت به آبياري سطحي دامنه وسيعتري از تغييرات شيب را تحت پوشش قرار ميدهند .در بسياري از موارد نياز به تراس بندي و برداشتن خاك حاصلخيز سطحي و صرف هزينه هاي مديريتي بيشتري نمي باشد.

نتیجه گیری

افزايش تولیدات كشاورزي مستلزم گسترش سطح زير كشت، بالايردن ميزان توليد در واحد سطح، اصلاح و گسترش شيوه هاي نوين آبياري است. با توجه به صرف هزينه هاي زياد سيستمهاي آبياري تحت فشار نسبت به شيوه هاي سنتي آبياري لازم است در طرح هاي توسعه منابع آب و خاك توجه دقيقتري به تناسب كيفي اراضي براي اين سيستمها مبذول گردد. در طول این تحقیق در مورد روش های مختلف آبیاری تحت فشار و مزایا و معایب هر کدام به تفصیل بحث شد در این بخش به صورت اجمالی مزایا و معایب آبیاری تحت فشار را یاد آور می شویم.

مزایای آبیاری تحت فشار :
1-   در اين روش چون آب از طريق لوله ها جريان پيدا مي کند، بذر علف هاي هرز وارد مزرعه نمي شود. در روش آبياري قطر ه اي فقط قسمتي از زمين که گياه در آن کاشته شده آبياري مي شود و بقيه قسمت ها خشك باقي مي ماند و درنتيجه علف هاي هرز، کمتر رشد  مي کنند.
2-   از اين روش مي توان در زمين هايي که پستي و بلندي هم دارند استفاده کرد و نيازي به تسطيح زمين نيست.
3-   صرفه جويي در مصرف آب شده و سوددهي را افزايش مي يابد.
4-   همراه با آبياري مي توان عمل کودپاشي و سم پاشي را هم انجام داد که در اين صورت هزينه سمپاشي و کودپاشي کاهش مي يابد و سم و کود به طور يكنواخت پخش مي شوند.
5-   در فصل بهار، هنگامي که هوا ناگهان سرد شود، مي توان به وسيله آبياري، از يخ زدگي شكوفه ها و درختان جلوگيري نمود.
6-   از اين روش آبياري مي توان در تمام طول شبانه روز استفاده نموده و سطح بيشتري از زمين و باغ را آبياري کرد.
7-   برگ هاي گياهان شسته و تميز شده و غذاسازي و تنفس بهتر صورت مي گيرد.
8-   با اين روش محصول بيشتر و بهتري توليد مي شود.
9-   اين روش آبياري هم براي خاك هاي کاملاً شني و هم براي خاك هاي رسي مناسب است و هم اين که از جمع شدن املاح و شوري در سطح خاك جلوگيري مي شود.
10-  از آبياري باراني مي توان براي کشت گياهان رديفي، علوف هاي، مرتعي، چمن، گياهان زينتي و درختان ميوه هم استفاده کرد.
11- در حال حاضر آساني که مي خواهند از اين روش ها در مزرعه و باغ خود استفاده کنند مي توانند از کمك هاي وزارت کشاورزي بهره ببرند.
12- در روش آبياري قطره اي چون تمام زمين خيس نمي شود، مي توان بين رديف ها حرکت کرده و عمليات هرس، وجين، کود پاشي،  سمپاشي و برداشت محصول را انجام داد.

 معایب آبیاری تحت فشار :

1- احتياج به سرمايه گذاري اوليه دارد.
2- دستگاه ها به برق، مواد نفتي، و .... احتياج دارند.
3- اگر استفاده از آب به صورت حق آب باشد بايد نسبت به احداث يك باب استخر اقدام نمود تا بتوان آب را ذخيره کرده و موقع آبياري آن را با پمپ داخل لوله ها فرستاد.
4- در هنگامي که باد شديد مي وزد و يا هوا خيلي گرم و خشك است نبايد از روش آبياري باراني استفاده کرد و بايد آبياري را در وقت ديگري انجام داد.
5- وقتي آب خيلي شور است نبايد از آبياري باراني استفاده کرد، چون پس از بخار شدن آب از روي برگ ها، نمك، باقي مانده و به گياه صدمه مي زند.
منبع : http://watersoil.blogfa.com
بازدید : 2732 26 تير 1392 ساعت 12:54 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
محصولات تولیدی جدید

دریپر طرح سه راهی 8 نازله

شیر انشعاب تیپ * 16 م.م

دریپر بهاره

دریپر روی خط 4 یا 8 لیتری

شیر انشعاب تیپ واشر خور 18 م.م

شیر انشعاب 16 * 20 م.م

واشر مشکی 16 و 18 م.م

شیر انشعاب 16 * 16 م.م

واشر سفید 16 و 18 م.م

آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 825231
  • بازدید امروز : 516
  • بازدید دیروز : 786
  • بازدید این ماه : 2053
  • آخرین بازدید : جمعه 15 فروردين 1399 (15:07) ب.ظ
سخن روز

انسان مانند رودخانه است هر چه عمیق تر باشد آرامتر است ( مونتسکو )