(گروه تولیدی آفاق مشرق زمین همگام با تولید و توزیع تجهیزات آبیاری تحت فشار ، اقدام به ارائه انواع  نهاده های کشاورزی  با نام   (اگری پاور)  نموده است .****************  محصول جدید گروه تولیدی آفاق مشرق زمین (تولید انواع شیرآلات مخصوص آبیاری قطره ای     <

دستورالعمل اجرایی احداث باغ دیم بادام


 
سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
 
دستورالعمل اجرايي احداث باغ بادام ديم
مديريت باغباني
تابستان 1386


دستورالعمل اجرايي احداث باغ بادام ديم
 نحوه تهيه زمين
1-تهيه نقشه كاشت ، باتوجه به ميزان بارندگي –شيب زمين و وضعيت توپوگرافي بهترين روش كاشت انتخاب گردد (خطوط تراز- بانكت ها – تراس بندي -ريزحوضه ها وغيره ....)
2- خطوط كاشت بايستي طوري طراحي گردد كه چاله هاي كاشت بصورت ضربدري باشد .كه با اين كار در باغ هر درخت يك حوضه آبگير جداگانه دارد ودر محدوده باغ ديم احداث شده روانآبي بوجود نمي آيد.
3- پياده كردن نقشه: پس از تهيه نقشه با نظارت كارشناسان آنرا روي زمين پياده گردد.
4-فاصله كاشت وتراكم در هكتار: باتوجه به ميزان بارندگي وشيب زمين انتخاب مي گردد كه حداقل از 7*7 شروع و تا 12* 12 متر ادامه مي يابد.
5-ابعاد گودالها باتوجه به مشخصات خاك حداقل بايستي  1*1*1 متر باشد .
6-نحوه پركردن گودالها : لازم است هنگام گودبرداري خاك زراعي روئي ازخاك زيرين جدا ريخته شودو نسبت به پركردن گودالها طبق فرمول زير اقدام گردد.
- خاك حاصلخيز زراعي با 25 تا 30 كيلوگرم كود دامي پوسيده و كودهاي شيميائي موردنياز طبق توصيه آزمايشگاه خاكشناسي مخلوط وداخل گودال ريخته شود.
- قابل ذكر است خاك ريخته شده داخل گودال بايد به صورت برجسته (پشته) در آمده و بذور در اطراف اين برجستگي كاشته شود.
سيستم هاي جمع آوري آب درشيب هاي  60-8 %:
1-تراس هاي كنتوري:
در زمين هايي با بارندگي ساليانهmm  600-200 با شيب 50-20 درصد از اين تكنيك استفاده مي شود در  اين روش شيب طبيعي دامنه كوه به چند پله تقسيم مي شود و كاشت را مي توان نزديك شيب ديواره عمودي انجام داد.
عيب اين روش: هزينه بالاي احداث مي باشد.

2-تراس ابرويي:
در اراضي با شيب زياد احداث مي شوند و در درون آن ها درختان كاشته مي شوند و اين روش براي اراضي با شيب50-30 % و بارندگي ساليانه mm 600-200  مناسب است.در اين روش پشته هاي خاكي ارتفاعي حدود 5/. متر داشته و داخل اين پشته ها آب تجمع يافته تا به تدريج وارد خاك شود.


3-بانكت هاي قايقي شكل:
اين روش در اراضي با شيب 10-2 % و بارندگي ساليانه mm 600-200 قابل اجرا است . در اين روش گودال هايي به عمق    cm 40  ، عرض cm 40 و طول m 5 4 با استفاده از گاو آهن مخصوص ايجاد مي كنند. با اين روش 15-10 هكتار زمين را در روز مي توان آماده كشت كرد.

4-كرت بندي:
اين روش مناسب اراضي با شيب 15-2 % و بارندگي ساليانه mm 400-200  است. به اين منظور كرت هايي ايجاد مي كنند كه بخشي از آن به حوضه آبگير و بخشي به محل كاشت درختان اختصاص دارد.


5-بندهاي نيم دايره اي:
اين روش مناسب مناطق داراي بارندگي سالانه mm 200  بوده و در شيب هايي بيشتر از 5% مي توان از آن استفاده كرد.در اين روش بندهاي كوچكي از خاك و سنگ در پاي شيب هاي تند و در عرض دره هاي سيلابي فصلي ساخته مي شود. اين امر باعث مي شود رسوبات حاصل خيز در پشت بندها ته نشين شده و امكان كشت درختان ميوه را فراهم مي كند.
 

نحوه كاشت
1-انتخاب بذر: بذور جهت كاشت بهتر است از ارقام محلي منطقه و از درختان شاخص با تنه صاف و تاج متقارن و ترجيحاً ارقام شيرين انتخاب گردند.
2-نحوه كاشت : بعد از ضدعفوني بذور 2 تا 3 بذر را با فاصله 15-10 سانتي متر از يكديگر اطراف برجستگي حاصل از خاك ريخته شده داخل گودال با عمق 2 تا سه برابر قطر طولي بذر( 8تا6 سانتي متر) مي كاريم.
3-زمان كاشت : بهترين زمان كاشت بذر اوايل پائيز قبل از شروع بارندگي مي باشد.
 
تشكيل حوضه آبگير با هدف كاهش نفوذ پذيري و افزايش روان آبي
در ديم كاري بايستي جلوي رقابت گياهان ديگر را با گياه اصلي گرفت در نتيجه به وسيله دستگاههاي مكانيكي عمل حذف  علف هاي هرز را انجام مي دهيم و پس از مشخص كردن حوضه آبريز و حوضه نفوذ پذير محل هاي كاشت را مشخص مي كنيم و بعد از آن از موادي مانند كلوئيدها (رس)، مواد آبگريز(سيليكون) ، فراورده هاي نفتي(قير ، پارافين) ، ماسه ، شن ، سيمان ، سنگ فرش و پوشش هاي پلاستيكي در كاهش نفوذ پذيري حوضه آبگير استفاده مي كنيم.در مناطقي كه سطح آبگير نفوذپذيري ندارد از روش بدون خاكورزي نيز براي كاهش نفوذپذيري و افزايش روان آبي استفاده   مي كنيم.در اين روش از تمام عمليات مربوط به خاكورزي از جمله جابه جايي وتسطيح در حوضه آبگير صرفه نظر مي كنيم.

نحوه نگهداري
در كشت ديم هدف اصلي بهره برداري حداكثر از نزولات آسماني مي باشد لذا مي بايست اقداماتي را انجام داد تا ناحيه ريشه از بيشترين ذخيره آب برخوردار شود كه براي اين كار بايستي از عمليات آبخيزداري مانند احداث انواع بانكت و يا تراس و يا بند استفاده نمود.مثال : جهت استحصال و جمع آوري روان آبها در زمان بارندگي و استفاده بهينه از آنها مي توان بانكت هاي هلالي مانندشكل زير ايجاد نمود.

1- حفظ رطوبت :
 جهت حفظ رطوبت و استحصال روان آبها در فصل بارندگي توصيه مي شود خاك زير تاج درخت به صورت نفوذپذير (خراش دادن خاك تا عمق ( 10-8 سانتي متر) و خاك بين رديفها متراكم وغير قابل نفوذ گردد و بعد از اتمام فصل بارندگي براي جلوگيري از تبخيربه روشهاي مختلف مانند استفاده از مالچ رطوبت خاك حفظ شود.

2- تشكيل حوضه نفوذ با هدف افزايش نفوذپذيري و كاهش روان آبي
تغيير پايداري در سطح زيرين خاك در منطقه ريشه مانند استفاده از مواد جاذب الرطوبه ، تورب ، پيت ماس ، پوكه هاي معدني ، كودهاي دامي ، كودهاي سوپرجاذب مي توان ظرفيت نگهداري آب را به طور معني داري افزايش داد.
براي افزايش نفوذ پذيري خاك مي توان از كود دامي ، پوكه هاي معدني و مالچ كه مي توانند باعث افزايش نفوذپذيري خاك و تهويه خاك گردند استفاده كرد.

3- سله شكني:
در اغلب خاك ها مخصوصاً خاك هاي سنگين با ميزان رس بالا اگر فاصله زماني بين دو بارندگي زياد باشد در اثر نزديك شدن ذرات خاك به همديگر در سطح زمين شكاف هايي ايجاد مي گردد كه به آن سله مي گويند. در اثر سله بستن سطح خاك ، رطوبت سطح زيرين از محل شكاف هاي سله ها به طرف سطح خاك حركت ميكند و تبخير مي شود لذا لازم است بين دو بارندگي حتماً نسبت به شكستن سله ها اقدام كرد.لذا براي جلوگيري از سله بستن خاك بهتر است خاك سطح را با كود دامي و پوكه هاي معدني مخلوط كرد.

 4- مبارزه با علفهاي هرز و آفات و بيماريها:
براي كنترل علفهاي هرز سطح باغ و جلوگيري از رقابت بين علفهاي هرز و گياه اصلي بايستي نسبت به مبارزه به موقع با علفهاي هرز اقدام شود. همچنين جهت جلوگيري از شيوع آفات و بيماريها در صورت نياز نسبت به سمپاشي و مبارزه به موقع اقدام شود.

5- پيوند :
در صورت تامين رطوبت كافي يا آبياري تكميلي مي توان در سال دوم اقدام به پيوند نهالهاي بذري يا ارقام مناسب نمود. ضمناً بهترين زمان پيوند اواخر خرداد و اواخر شهريورماه مي باشد.

6- هرس :
سال اول ، نهالهاي سبز شده در سال اول به صورت يك تنه نگهداري شده و از هرس آن پرهيز شود.
سال دوم : از نهالهاي سبز شده يكي كه قويتر باشد را نگه داشته و بقيه را حذف مي كنيم.در سيستم هاي كشت ديم بايستي توجه داشت كه روشهاي تربيت درخت نبايد به رشد رويشي زياد از حد منجر شود. همچنين نفوذ زياد نور به درون تاج چندان مطلوب نيست بنابراين هرس با روش محور مركزي تغيير يافته با ارتفاع تنه 60-50 سانتي متر مناسب به نظر مي رسد.در اغلب موارد هرس درختان در سالهاي باروري فقط محدود به حذف شاخه هاي شكسته و بيمار، حذف پاجوش و نركهاي احتمالي مي باشد.

7- حفاظت از آفتاب سوختگي
در صورت نياز براي جلوگيري از آفتاب سوختگي و خسارت ناشي از آفتاب ، تنه و شاخه هاي اصلي درخت را با محلول آب آهك يا پوشش مناسب محافظت مي نمائيم .

8- حفاظت در زمستان
براي جلوگيري از خسارت جوندگان در زمستان نهالها را با روش مناسب نظيرپارچه،خاروتيغ ،لوله هاي پلاستيكي،موادشيميايي و....... حفاظت و همچنين در صورت وجود باد شديد در منطقه مي توان از قيم براي نهالها استفاده نمود.

9-آبياري تكميلي
درصورت امكان در 3-2 نوبت و ترجيحاً اوايل تابستان(جهت پركردن مغز)واواخرتابستان(جهت توليدجوانه هاي گل سال بعد) انجام گردد.

10- بهداشت باغ
به منظور جلوگيري از شيوع آفات وبيماريها، شاخه هاي هرس شده زائد و ميوه هاي آلوده را از باغ خارج كرده و نسبت به سوزاندن آن اقدام شود.
11- تغذيه
در صورت رعايت اصلاح خاك گودالها در زمان كاشت، از سال چهارم به بعد هر 2 تا 3 سال يكبار مي توان در زير سايه انداز درخت در زمان خزان درختان بصورت پخش سطحي كودحيواني پوسيده وبرگردان آن زير خاك به ميزان 10 تا 20 كيلوگرم براي هر درخت استفاده نمود.


12- مبارزه با سرماي ديررس بهاره
براي مقابه با سرماي ديررس بهاره باتوجه به حساسيت بادام بهتر است محل احداث باغ كف دره ها نباشد و همچنين احداث باغ دردامنه هاي شيب داروترجيحا"درشيب هاي روبه شمال توصيه ميگردد. درصورت امكان پيوند،توصيه ميشود ازارقام بادام دير گل وحداقل دورقم جهت گرده افشاني موثرانجام گردد.

خشكسالي و راه هاي مقابله با آن:
در سال هايي كه ميزان بارندگي خيلي كمتر از ميانگين سالانه است بايستي با روش هاي فعال  از باغ محافظت شود. يكي از اين روش ها حذف كامل يك يا چند شاخه است (به صورتي كه فرم درختان بهم نخورد) كه در اوايل تابستان انجام مي شود. و پس از انجام  هرس شديد لازم است براي جلوگيري از آفتاب سوختگي تنه از چسب چوب سفيد يا رنگ پلاستيك سفيد براي پوشش تنه استفاده نمود.حذف كامل علفهاي هرز در منطقه آبگير و حوضه نفوذ پذير و آبياري تكميلي در تابستان يكي ديگر از راههاي مقابله با خشكسالي مي باشد.


 
بازدید : 2986 12 مرداد 1392 ساعت 07:15 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
محصولات تولیدی جدید

شیر انشعاب 16 * 16 م.م

شیر انشعاب تیپ واشر خور 18 م.م

دریپر طرح سه راهی 8 نازله

واشر سفید 16 و 18 م.م

دریپر روی خط 4 یا 8 لیتری

شیر انشعاب تیپ * 16 م.م

دریپر بهاره

واشر مشکی 16 و 18 م.م

شیر انشعاب 16 * 20 م.م

آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 821606
  • بازدید امروز : 887
  • بازدید دیروز : 851
  • بازدید این ماه : 20616
  • آخرین بازدید : يكشنبه 10 فروردين 1399 (22:14) ب.ظ
سخن روز

برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن ( علی شریعتی )